Tel: 0314 820 360 

Privacyverklaring (AVG)

Het verduurSaam energieloket en uw privacy

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die van kracht is per 25 mei 2018, is verduurSaam energieloket, een werktitel van Achterhoeks Energieloket B.V. (hierna: Loket) zowel verwerkersverantwoordelijke als verwerker. In deze verklaring stellen wij hoe wij ons in beide rollen aan deze verordening houden.

 • Loket doet niets anders met persoonsgegevens dan wij van te voren melden.
 • Voor gegevensverwerking werkt Loket met producten van partijen die zich hebben gecommitteerd aan de internationale versie van de AVG (General Data Protection Regulation). Elders in deze verklaring vindt u onze instrumenten.

Wilt u opvragen welke informatie wij van u hebben?

 • Stuur een e-mail naar info@verduursaamenergieloket.nl met als onderwerp Privacyinformatie en uw naam
 • Wij nemen contact met u op om uw identiteit te verifiëren
 • Als u inderdaad de juiste persoon bent, dan kunt u het informatieoverzicht per e-mail of per post ontvangen. Klik hier voor een voorbeeld van dit overzicht.

Wilt u aanspraak maken op uw ‘recht op vergetelheid’?

 • Stuur een e-mail naar info@verduursaamenergieloket.nl met als onderwerp Vergetelheidrecht en uw naam
 • Wij nemen contact met u op om uw identiteit te verifiëren en bespreken of u van dit recht gebruik kunt maken. Klik hier voor meer informatie over het ‘recht op vergetelheid’
 • Zijn er geen wettelijk verplichte banden tussen u en het Loket, dan verwijderen wij alle informatie die betrekking heeft op uw persoon.
 • Indien gewenst kunt u later een privacyverzoek zoals hierboven omschreven indienen, waaruit blijkt dat Loket geen informatie meer van u heeft.

Deze AVG-bijgewerkte privacyverklaring staat online vanaf 25 mei 2018. Vanaf deze datum linkt elke digitale nieuwsbrief-editie op een duidelijke herkenbare plek naar deze pagina.

Een veilige kopie identiteitsbewijs


Bij de aanvraag van een lening of subsidie kan het gebeuren dat de leningverstrekker of -intermediair vraagt om een kopie identiteitsbewijs. Zo zijn zij er zeker van dat niet iemand anders onder jouw naam diensten en producten bij ons bestelt. Wij verzoeken met klem zo’n kopie volgens veilige regels naar ons op te sturen. Achtereenvolgens:

 

 • Maak een scan of kopie van je ID
 • Schrijf daarop dat het voor ons is, mét de datum erop
 • Maak je BSN-nummer onherkenbaar, maar laat de handtekening intact
 • Maak hier vervolgens weer een scan of kopie en stuur/mail die naar ons
 • Na controle naam en handtekening wordt het document op één plaats, jouw dossier, bewaard.

 

Meer informatie vind je op de website van de Rijksoverheid: “Hoe voorkom ik fraude met een kopie van mijn identiteitsbewijs?”

Privacyverklaring

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Achterhoeks Energieloket B.V., (hierna Loket). Loket respecteert de privacy van haar gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende wetgeving wordt behandeld. Er zullen niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook zullen de gegevens niet langer dan noodzakelijk worden bewaard.

Dit doen wij onder andere door ons te houden aan de wettelijke kaders die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet ons biedt. Het moet voor u als betrokkene namelijk inzichtelijk zijn in hoeverre en op welke manier uw persoonsgegevens op een rechtmatige manier worden verwerkt. Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om uw persoonsgegevens te verwerken. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van u als betrokkene zoveel mogelijk beperkt. De inbreuk op de belangen van u als betrokkene mag niet onevenredig zijn in verhouding tot en met de verwerking te dienen doel. Loket draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd.

Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Deze zijn afgestemd op het risico van de verwerking.

Mocht u vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@verduursaamenergieloket.nl.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Bij het bezoeken van de website worden het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem, en de gebruikte internetbrowser verstrekt. Met het sluiten van een overeenkomst zal door Loket ook een aantal benodigde persoonsgegevens worden gevraagd, zoals:

 • Voorletters, naam en achternaam
 • Straat, postcode, huisnummer plaats en land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens

Daarnaast worden de persoonsgegevens verwerkt die u actief aan ons verstrekt bij het invullen van het contactformulier of het verstrekken van gegevens per e-mail (hierbij kunt u denken aan: naam, telefoonnummer en e-mailadres). Bent u klant, dan kan het zijn dat u ook een nieuwsbrief ontvangt met informatie over onze dienstverlening of nieuws over energiebesparing. Dit zal in het kader van klantinformatie gerechtvaardigd zijn. Onderaan elke nieuwsbrief treft u een hyperlink waarmee u zich eenvoudig kunt uitschrijven voor het ontvangen van de nieuwsbrief.

 

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die door u worden verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om met u in contact te kunnen treden
 • Om u voor te stellen aan een deskundige die uw specifieke vragen over energiebesparing of -opwekking kan beantwoorden
 • Het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit een aanvraag of gesloten overeenkomst
 • Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn; het gaan dan om service, herroeping, garantie en de afwikkeling van een klacht
 • Het versturen van een nieuwsbrief en u daarbij te informeren over de dienstverlening van Loket
 • Het beveiligen en verbeteren van de website en dienstverlening van Loket

Het op een andere manier verwerken van uw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover u aan Loket daarvoor expliciet toestemming hebt verleend nadat wij dat hebben gevraagd.

U dient er bewust van te zijn dat zonder contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mail wij niet met u in contact kunnen treden. Tevens kunnen wij zonder bovenstaande persoonsgegevens geen goede uitvoering geven aan de overeenkomst.

Tevens zal Loket persoonsgegevens gebruiken en verstrekken als de overheid aan Loket een verzoek doet voor fraudeonderzoek. Ook als er een andere wettelijke verplichting tot verstrekken of juist tot het bewaren van persoonsgegevens zal Loket hieraan meewerken.

 

Rechten van betrokkenen

U kunt te allen tijde aangeven dat uw gegevens uit ons systeem worden verwijderd door een handgetekende brief te sturen zoals hierboven wordt gesteld. Ditzelfde geldt voor inzage, correctie, beperking van de werking, het ontvangen van geregistreerde gegevens en het overdragen van gegevens aan een andere partij.

Mocht er een wettelijke verplichting bestaan tot het bewaren van gegevens, dan is Loket hieraan gehouden.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u niet tevreden zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AutoriteitPersoonsgegevens.nl).

 

Delen van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen door meerdere partijen worden ontvangen. Tussen Loket en deze partijen geldt een AVG-geaccrediteerde overeenkomst om afspraken te maken hoe om te gaan met uw persoonsgegevens. Deze afspraken zijn schriftelijk vastgelegd. Loket ziet er stelselmatig op toe dat deze worden nageleefd. Loket werkt met verschillende partijen samen waaronder hostingpartijen voor websites, services voor e-mail, dataopslag en CRM. Daarnaast werk Loket onder anderen samen met gemeenten, energiecoöperaties en energieleveranciers.

In alle gevallen wordt alleen gegevens gedeeld met derden indien dat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze taken ten behoeve van een aanvraag of overeenkomst.

 

Bewaren persoonsgegevens

Ons uitgangspunt is om persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk te bewaren. Vanuit wetgeving is Loket echter verplicht om de volgende gegevens te bewaren die (in)direct met natuurlijke rechtspersonen hebben te maken: een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens zoals: ons grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, verkoopadministratie en e-mails die betrekking hebben op onze bedrijfsvoering.

 

Onze digitale communicatiemiddelen

 

Aansprakelijkheid

Deze disclaimer is van toepassing op: de door Loket geëxploiteerde website, onze maandelijkse nieuwsbrieven, e-mailverkeer en onze sociale media (Facebook en Twitter).

Hoewel aan de inhoud van de website grote zorg is besteed, aanvaardt Loket geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. Onze digitaal verspreide informatie is voor algemeen gebruik en kan in juridische zin niet worden aangemerkt als advies.

Loket maakt gebruik van digitale communicatiemiddelen die worden geleverd door de grootste mediabedrijven ter wereld. Derhalve zijn wij verzekerd van de meest-actuele digitale bescherming en kunnen bijvoorbeeld niet aansprakelijk worden gesteld voor virussen en trojans die zich manifesteren door, tijdens of na gebruik van onze media.

Het is niet toegestaan om de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen zonder toe- of instemming. De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor de geadresseerde.

 

Cookies

Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser (bijv. Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera) op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd.

 

Sessiecookies

Met behulp van zogeheten sessiecookies kunnen wij zien welke onderdelen van de website u hebt bekeken. Daardoor kan onze dienst zoveel mogelijk worden aangepast aan uw wensen. Hiervoor maken wij gebruik van cookies van derde partijen. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u de webbrowser afsluit.

 

Functionele cookies

Met behulp van een functionele cookies kunnen wij u herkennen bij een volgend bezoek aan onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen, waardoor u prettiger gebruik maakt van onze website. Deze cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser. Functionele cookies worden nooit gedeeld met andere partijen en worden uitsluitend gebruikt voor de website www.verduursaamenergieloket.nl.

 

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij met behulp van derden statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kunnen we onze website blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. Voor het plaatsen van deze gegevens is geen toestemming vereist. Mochten deze cookies worden ingezet om te koppelen aan bijvoorbeeld advertentiegegevens, dan hebben wij wel toestemming van u nodig. Er is dan sprake van ‘tracking cookies’. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat u naast onze website ook op de betreffende andere website(s) bent geweest.

 

Google Analytics

Loket maakt gebruik van analytische cookies via Google Analytics. Hierbij worden statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en de verkeersbronnen anoniem via het Google Analytics account van Loket verzameld. Analytische Cookies blijven maximaal 2 jaar geldig.

Loket heeft het Google Analytics-account zo ingesteld dat:

 • Er een verwerkersovereenkomst tussen Loket en Google is over de Analytics-gegevens;
 • IP-adressen anoniem worden gemaakt zodat gegevens nooit tot u of uw IP-adres zijn te herleiden;
 • De informatie niet met anderen wordt gedeeld;
 • Er geen profielen worden gemaakt n.a.v. interesses, leeftijd, enz.

Loket geeft u de mogelijkheid voor een ‘opt-out’. Hiermee telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken. Klik hier om dit in te stellen.

Loket gebruikt geen cookies waarbij u over het web wordt gevolgd voor bijvoorbeeld advertenties of andere commerciële doeleinden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Klik hier voor verdere toelichting.

 

Contactgegevens Loket

Statutair adres
Terborgseweg 21, 7001 GM Doetinchem

Postadres
Postbus 134, 7000 AC Doetinchem

Bezoekadres
Raadhuisstraat 25, 7001 EX Doetinchem
E-mail: info@verduusaamenergieloket.nl
Telefoon: 0314 820 360 (maandag tot vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur)