Tel: 0314 820 360 

VvE Energieloket

Bent u bewoner van een Vereniging van Eigenaren (VvE) en heeft u plannen om uw gebouw energiezuiniger of duurzamer te maken? Dan bent u hier aan het juiste adres. Op deze pagina vindt u meer informatie over de mogelijkheden om te verduurzamen, beschikbare subsidies en andere manieren waarop we u hierbij kunnen ondersteunen.

 

Waarom verduurzamen?

Verduurzamen in 3 stappen:

 1. Oriënteren
 2. Plan maken
 3. Uitvoeren

 

1. Oriënteren

Om als VvE aan de slag te gaan met verduurzaming is het creëren van draagvlak één van de belangrijkste stappen. Dit kan door bijv. een thema-avond over verduurzaming te organiseren (eventueel gekoppeld aan een Algemene Ledenvergadering) of een werkgroep van enkele bewoners te vormen. Bepaal daarna met elkaar welke ambities en randvoorwaarden voor jullie belangrijk zijn. Dit kan variëren van bijvoorbeeld het beperken van de woonlasten, het comfortabeler maken van de woningen tot volledig aardgasvrij of zelfs energieneutraal worden. Het is goed om vooraf duidelijk in beeld te hebben waar je als VvE naar toe wilt werken.

Als het doel duidelijk, dan kan een energieadvies voor het gebouw worden gemaakt. Hierin wordt bestaande situatie omschreven en welke technische en bouwkundige maatregelen mogelijk zijn om het gebouw comfortabeler en energiezuiniger te maken. Voor al deze maatregelen wordt tevens een indicatie van de kosten en de opbrengsten berekend, waardoor je precies ziet wat dit voor de VvE als geheel en voor de individuele bewoners kan betekenen. Daarnaast kan een energieadvies een doorkijkje geven naar verdere ambities als aardgasvrij of energieneutraal worden. Voor het opstellen van een energieadvies is subsidie te verkrijgen vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Voor het zoeken van een goede energieadviseur kunnen de volgende vragen belangrijk zijn:

 • Waar gaat de adviseur op letten?
 • Sluit dat aan bij wensen VvE?
 • Kan de adviseur zowel het energieadvies als Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan opstellen?
 • Neemt de adviseur verduurzaming integraal op in de planning? Dus niet in een aparte paragraaf/bijlage?
 • Kan de adviseur berekenen wat de uiteindelijke servicekosten worden?

 

2. Plan maken

Nadat het energieadvies is opgesteld kun je er als VvE voor kiezen om een Duurzaam Meerjarenonderhoudsplan (DMOP) te maken. Dit plan kan als leidraad gelden voor de onderhouds- en verduurzamingsplannen van de VvE. Een DMOP geeft een overzicht van het benodigde (reguliere) onderhoud en de mogelijke verbeteringen voor de komende 5, 10 en/of 15 jaar. Daarnaast kan het plan beschrijven in hoeverre de servicekosten/maandelijkse bijdrage aangepast moet worden om de geplande onderhouds- en verduurzamingsmaatregelen te kunnen financieren.

Voor het opstellen van een DMOP is tevens subsidie beschikbaar vanuit de RVO. In dat geval moet het DMOP minimaal 2 isolatiemaatregelen bevatten die worden ingevoerd binnen 10 jaar.

 

3. Uitvoeren

Vervolgens kan worden gestart met het uitvoeren van de onderhouds- en/of verduurzamingsmaatregelen. Als het gaat om verduurzaming zijn er in hoofdlijnen de volgende onderwerpen:

Besparen op elektriciteit
– Vervang de algemene verlichting door LED-lampen
– Laat de bestaande lift energiezuiniger maken of vervang deze door een energiezuinige lift

Besparen op warmte
– Isoleren van spouwmuur, buitengevel, dak en vloer
– Vervangen van beglazing door HR++ of Triple glas en kozijnen

Opwekken van duurzame elektriciteit (zonnepanelen)
– Alleen voor gezamenlijke voorzieningen (bijv. verlichting en lift)
– Per appartement een individuele omvormer
– Virtueel salderen (postcoderoos-model)

Voorzien in resterende warmtevraag (aardgasvrij verwarmen)
– Warmtenet (toevoer warm water via leidingen)
– Duurzaam gas (biogas of waterstofgas)
– All-electric (eigen warmtevoorziening door bijv. een warmtepomp)

Overige maatregelen
– Groene daken of gevels (bijv. sedumdak)
– Afkoppelen van regenwaterafvoer

 

Subsidieregelingen voor VvE’s

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis voor VvE

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt met de subsidieregeling ‘Energiebesparing Eigen Huis voor VvE’ subsidie voor zowel het opstellen van een energieadvies als het uitvoeren van (daaruit voortkomende) maatregelen. Globaal is voor het energieadvies subsidie te verkrijgen in 3 varianten:

 1. Alleen energieadvies (zonder besluit tot investeren)
 2. Energieadvies met procesbegeleiding (inclusief besluit tot investeren)
 3. Energieadvies met meerjarenonderhoudsplan (MJOP, waarin minimaal 2 energiebesparende maatregelen zijn opgenomen) en eventueel procesbegeleiding

Indien subsidie wordt aangevraagd voor energieadvies én procesbegeleiding, dan moeten de maatregelen binnen 5 jaar worden uitgevoerd. Indien subsidie wordt aangevraagd voor energieadvies met een meerjarenonderhoudsplan, dan moeten de maatregelen binnen 10 jaar worden uitgevoerd. 

De subsidie kan slechts één keer worden aangevraagd, het is dus aan te raden om van tevoren goed te bedenken welke variant van toepassing is. De subsidie bedraagt maximaal 75% van de factuur (incl. btw.). 

Voor het uitvoeren van maatregelen zijn er tevens 3 verschillende mogelijkheden:

 1. Isolatiemaatregelen (minimaal 2 verschillende maatregelen)
 2. Aanvullende maatregelen (o.a. isolerende deuren, energiedisplay)
 3. Zeer energiezuinig pakket (maximum aan besparende maatregelen)

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het soort isolatie, de isolatiewaarde en het te isoleren oppervlakte. Indien er sprake is van meerdere gebouwen binnen de vereniging, dan kan per gebouw subsidie worden aangevraagd.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kan subsidie worden verkregen voor het aanschaffen van technische apparaten die het gasverbruik in de woning fors terugdringen of zelfs helemaal kunnen vervangen. De subsidie is aan te vragen voor warmtepompen en zonneboilers.

Daarnaast kan nog subsidie worden aangevraagd voor de aanschaf van een pelletkachel of een biomassaketel, maar alleen als deze geïnstalleerd is in 2019. De aanvraag voor de subsidie moet binnen 6 maanden na installatie zijn ingediend. Met ingang van 2020 is de ISDE-regeling vervallen voor nieuwe pelletkachels of biomassaketels. Daarnaast kan de regeling met ingang van 2020 niet meer worden aangevraagd voor apparaten die worden geïnstalleerd in gebouwen waarvoor de omgevingsvergunning ná 30 juni 2018 (datum vervallen gasaansluitplicht) is aangevraagd.

Zowel zakelijke als particuliere gebruikers kunnen deze subsidie aanvragen. De subsidie wordt verstrekt ná aanschaf van het apparaat en
dient binnen 6 maanden na installatie te worden aangevraagd. De subsidie is aan te vragen en met 31 december 2020 via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Subsidie Procesondersteuning Vereniging van Eigenaren (VvE)

Daarnaast heeft de provincie Gelderland subsidie beschikbaar voor VvE’s die deskundigen willen inhuren voor het voorbereiden van een nul-op-de-meter renovatie (NOM), een stapsgewijze aanpak naar NOM (NOM-ready) of een Zeer Energiezuinig Pakket. De subsidie kan worden aangevraagd voor bijv. het opstellen van een uitvraag, het beoordelen van offertes, het begeleiden bij de besluitvorming en het begeleiden van de financiering. De aanvragende VvE (of samenwerkende VvE’s) moet uit minstens 10 wooneenheden bestaan. De subsidie bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten met een maximum van €35.000,-.

Subsidie Lokale hernieuwbare energieprojecten

Lokale duurzame energiebedrijven (bijv. energiecoöperaties) en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen subsidie aanvragen voor het starten van een lokaal project voor groene (hernieuwbare) energie uit bijv. zon, wind, waterkracht of biomassa. De subsidie kan worden aangevraagd voor de uitvoering van projecten om groene energie te realiseren. Als voorwaarde geldt dat een project waarbij minimaal 50 personen (wonend op verschillende adressen) zijn betrokken door middel van een financiële bijdrage. De eigen bijdrage van deze deelnemers is minimaal 25% van de kosten van het project, de minimale bijdrage per (natuurlijk) persoon €50,-. Daarnaast moet het project een terugverdientijd van minimaal 5 jaar hebben. Voor VvE’s moet het project tenslotte verbonden aan het gebouw of groep van gebouwen van de VvE.

De subsidie bedraagt maximaal 20% van de subsidiabele kosten met een minimum van €3.500 en maximum van €100.000,-. Voor waterkrachtinstallaties bedraagt het maximumbedrag €200.000,-.