Tel: 0314 820 360 

Stimuleringslening non-profit organisaties

De ‘stimuleringslening duurzame maatregelen non-profitorganisaties’ is bedoeld voor het verduurzamen van accommodaties van maatschappelijke organisaties zoals stichtingen, scholen en sportverenigingen. Deze organisaties hebben meestal niet veel financiële armslag om te verduurzamen, maar willen wel besparen op het energieverbruik zodat er meer geld over blijft voor de activiteiten waarvoor de stichting of vereniging is opgericht. Een lening kan dan een oplossing zijn.

De lening kan worden gebruikt voor allerlei energiebesparende en energie opwekkende maatregelen, bijvoorbeeld voor isolatiemaatregelen, warmtepompen, LED verlichting en zonnepanelen. Voor de lening kan minimaal €5.000,- (incl. BTW) en afhankelijk van je gemeente maximaal €25.000 of €50.000 (incl. BTW) worden aangevraagd. De looptijd van de lening bedraagt maximaal 15 jaar. Het rentepercentage staat gedurende de gehele looptijd van de lening vast en is gelijk aan het rentetarief voor de Duurzaamheidslening. Klik hier voor de actuele rentetarieven. De afsluitkosten voor de lening bedragen 1% van de hoofdsom van de lening met een minimum van €1.500,-. Deze kunnen worden meegefinancierd in de lening. De gemeente Winterswijk vergoedt deze kosten voor de aanvrager.

Hieronder kan de stimuleringslening worden aangevraagd.

Klik hier voor de verordening van de gemeente Aalten
Klik hier voor de verordening van de gemeente Bronckhorst
Klik hier voor de verordening van de gemeente Doetinchem
Klik hier voor de verordening van de gemeente Montferland
Klik hier voor de verordening van de gemeente Oude IJsselstreek
Klik hier voor de verordening van de gemeente Winterswijk

 

Betreft het een organisatie in de gemeente Berkelland? Dan kun je de stimuleringslening hier aanvragen.
Betreft het een organisatie in de gemeente Oost Gelre? Dan kun je de stimuleringslening hier aanvragen.

 

Wat moet ik aanleveren voor het verkrijgen van de stimuleringslening?

Voor het aanvragen van de stimuleringslening moeten verschillende gegevens en documenten worden aangeleverd bij de SVn. Op de website van de SVn vind je een handige checklist met alle informatie over het aanleveren van gegevens. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met de SVn via telefoonnummer 088 – 253 94 00 of e-mail kredietverlening@svn.nl.

 

Kenmerken van de stimuleringslening

 1. De hoofdsom van de door het college toegekende stimuleringslening is gelijk aan het bedrag van de door het college aanvaarde werkelijke kosten. Daarbij bedraagt de hoofdsom van de stimuleringslening niet minder dan € 5.000,- en, afhankelijk van de betreffende gemeente, niet meer dan €25.000 of € 50.000,- (inclusief btw) per aanvraag. De werkelijke investering mag hoger zijn dan de maximale hoofdsom van de stimuleringslening.
 2. De looptijd van de stimuleringslening bedraagt maximaal 15 jaar.
 3. Het rentepercentage dat van toepassing is, is het rentepercentage van de Duurzaamheidslening met een minimumrentepercentage van 1,6%, zoals SVn deze publiceert op het moment van toewijzing. Klik hier voor de actuele rentetarieven.
 4. De rente staat gedurende de gehele looptijd van de stimuleringslening vast.
 5. De kosten voor de afsluiting bedragen 1% van de hoofdsom van de lening met een minimum van €1.500,-. Deze kunnen worden meegefinancierd in de lening. De gemeente Winterswijk vergoedt deze kosten voor de aanvrager.
 6. Aktekosten en eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor rekening van de aanvrager.
 7. Vervroegde aflossing van de stimuleringslening is ten allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum van € 250,-.
 8. Binnen één jaar na het verstrekken van de stimuleringslening zijn de werkzaamheden voltooid. De genoemde termijn kan door het college worden verlengd.
 9. De stimuleringslening wordt vastgelegd in een onderhandse lening door middel van een notariële akte.
 10. Bij verkoop van het gebouw gedurende de looptijd van de lening wordt de restantschuld ineens en volledig afgelost.
 11. De aanvrager mag meerdere keren de stimuleringslening aanvragen mits het maximale leenbedrag niet is overschreden.

 

Advies lening

Klanten die een lening aangaan moeten voldoende kredietwaardig zijn. SVn toetst of dit het geval is. Zij adviseert klanten niet welke lening het meest geschikt voor hun is. Bij twijfel of behoefte aan advies over het effect van de lening op uw financiële situatie kunt u advies inwinnen bij een financieel adviseur.

Komt uw maatregel in aanmerking voor een lening, dan krijgt u van het verduurSaam energieloket het aanvraagformulier om de stimuleringslening bij SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland) aan te vragen. Zij voeren een financiële toets uit. Deze toets bepaalt of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor de lening die dan door SVn wordt verstrekt. SVn heeft onder meer een AFM-vergunning voor het aanbieden van hypothecair en consumptief krediet.

 

Voorwaarden van de stimuleringslening

De aanvragers verklaren bij het invullen van de stimuleringslening:

 • Bekend te zijn met de voorwaarden van de stimuleringslening;
 • Bekend te zijn met de voorwaarden van SVn, onder meer inhoudende dat er een BKR-toetsing door SVn zal worden uitgevoerd;
 • Bekend te zijn met het feit dat de toezegging van de lening geheel of gedeeltelijk kan worden ingetrokken, wanneer aan één of meer voorwaarden van onderstaande gemeentelijke Verordeningen niet wordt voldaan;
 • Dat de werkzaamheden waarvoor de stimuleringslening wordt aangevraagd nog niet uitgevoerd zijn;
 • Dat de te treffen voorzieningen aan de woning zullen worden gerealiseerd overeenkomstig de in het aanvraagformulier bedoelde vergunningen;
 • Dat niet met de werkzaamheden zal worden begonnen, alvorens de bouw- en/of monumentenvergunningen onherroepelijk zijn;
 • Dat de bij het aanvraagformulier gevoegde bijlagen integraal deel uitmaken van deze aanvraag;
 • Ermee in te stemmen om – als daarom wordt verzocht – toegang te verlenen aan een medewerker van de gemeente (of namens de gemeente), die belast is met controle.

Subsidie aanpassingen gemeenschapsvoorziening

De provincie Gelderland biedt een subsidie voor aanpassingen bij gemeenschapsvoorzieningen (bijv. een buurt- of dorpshuis). De subsidie kan worden aangevraagd voor:

 • Het verbeteren van de toegankelijkheid van een gemeenschapsvoorziening voor mensen met een handicap of een chronische ziekte
 • Het nemen van maatregelen die energie besparen of opwekken
 • Het aanbrengen van aanpassingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van nieuwe activiteiten

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten van het plan. Het subsidiebedrag voor de toegankelijkheids- en energiemaatregelen ligt tussen €10.000 en €50.000. Het subsidiebedrag voor de aanpassingsmaatregelen ligt tussen €25.000 en €100.000.

Kijk voor meer informatie over deze regeling op de website van de provincie Gelderland.