Tel: 0314 820 360 

Sloopsubsidieregeling buitengebied Berkelland

De gemeente Berkelland vindt het belangrijk om de landschappelijke kwaliteit van het buitengebied te behouden en te versterken. Een belangrijk onderdeel daarvan is het slopen van overtollige en/of leegstaande gebouwen zodat verrommeling van het buitengebied wordt voorkomen. Daarom biedt de gemeente Berkelland een subsidie voor het slopen van overtollige bebouwing in het buitengebied. Particulieren, gestopte agrariërs en (gestopte) niet-agrarische bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor het geheel of gedeeltelijk slopen van gebouwen in het buitengebied. De subsidie kan niet worden aangevraagd voor gebouwen die al zijn gesloopt of aan nog actieve agrarische en niet-agrarische bedrijven.

Via onderstaande knop kunt u de subsidieregeling aanvragen.

Voorwaarden
De gemeente Berkelland hanteert de volgende voorwaarden voor deze subsidieregeling:

 • de subsidie bedraagt €10/m2, zolang het subsidieplafond niet is bereikt.
 • de subsidie kan alleen aangevraagd worden wanneer u een woonbestemming heeft. Heeft u deze nog niet, dan kunt brief sturen aan het college van Burgemeester en Wethouders van Berkelland (Postbus 200, 7270 HA Borculo) met daarin uw verzoek om planwijziging.
 • er wordt maximaal €15.000,- subsidie verleend.
 • het subsidieplafond voor deze periode is €500.000,-
 • er moet minimaal 150 m² gesloopt worden (betreft grondoppervlak van het gebouw). Indien u deelneemt aan het project ‘Asbesttrein‘, dan is het minimaal te slopen oppervlak 100 m². U dient dit dan wel duidelijk bij uw aanvraag en in de offerte te vermelden.
 • de aanvraag moet vóór de daadwerkelijke sloop worden ingediend.
 • het gaat om gebouwen in het buitengebied van Berkelland.
 • de hoogte van de subsidie bedraagt niet meer dan de sloopkosten. Met offertes moeten vooraf de kosten van de sloop worden aangetoond.
 • de fundamenten en de ondergrondse voorzieningen van de te slopen gebouwen op het sloopperceel worden ook verwijderd. Het terrein onder het gesloopte gebouw dient minimaal 5 jaar geëgaliseerd te blijven en niet gebruikt te worden voor de bouw van bouwwerken, tenzij het college hiervoor ontheffing verleend.
 • de gesloopte gebouwen worden niet meer teruggebouwd.
 • de omgevingsvergunning/melding,  indien verleend, voor een inrichting op het sloopperceel is ingetrokken voor het betreffende deel van de inrichting.
 • de aanvrager is verplicht fysieke en administratieve controle toe te laten door de door burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Klik hier voor de verordening van de sloopsubsidieregeling van de gemeente Berkelland.

Procedure
Na ontvangst van uw aanvraag nemen wij deze zo snel mogelijk in behandeling. Uiterlijk 3 weken na indienen van uw aanvraag ontvangt u bericht of de subsidie aan u wordt toegekend. De gemeente keert vervolgens het subsidiebedrag als voorschot aan u uit. Binnen 1 jaar dient u de sloopwerkzaamheden uit te voeren. Daarna stuurt u een bevestiging van de uitgevoerde werkzaamheden naar het verduurSaam energieloket. Het voorschotbedrag wordt dan omgezet in een definitieve vaststelling.

Huidige bestemming van uw perceel
De sloopsubsidie wordt alleen verstrekt aan percelen met een woonbestemming. Heeft u op dit moment nog geen woonbestemming, maar bijvoorbeeld een agrarische- of bedrijvenbestemming, maar bent u wel gestopt met uw bedrijfsmatige activiteiten? Wanneer u gestopt bent met het uw bedrijfsmatige activiteiten en wilt verklaren dat dit in de toekomst ook niet meer zal plaatsvinden, dan kunt u de bestemming van uw perceel via een planwijziging omzetten naar de bestemming ‘Wonen’ . Hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de gemeente.

U kunt hiervoor een brief sturen aan het college van Burgemeester en Wethouders van Berkelland (Postbus 200, 7270 HA Borculo), met daarin uw verzoek om planwijziging. In principe hoeft u voor deze planwijziging geen leges te betalen, maar u moet er wel rekening mee houden dat er een planschadeovereenkomst getekend moet worden. De gemiddelde looptijd van deze procedure is 4 maanden. Na afloop van deze procedure kunt u alsnog de sloopsubsidie aanvragen.

Sloopmelding
Voor het slopen van gebouwen moet u bij de gemeente Berkelland een sloopmelding indienen. Dit kan via www.omgevingsloket.nl. Indien het te slopen gebouw ook asbest bevat, dan dient u bij uw sloopmelding tevens een asbestinventarisatierapport bij te voegen. De doorlooptijd van een sloopmelding is 6 weken en kosteloos. Een asbestinventarisatierapport is niet kosteloos en dient u zelf uit te laten voeren.