Tel: 0314 820 360 

Subsidies: gemeente Berkelland

Sloopsubsidie buitengebied

De gemeente Berkelland vindt het belangrijk om de landschappelijke kwaliteit van het buitengebied te behouden en te versterken. Een belangrijk onderdeel daarvan is het slopen van overtollige en/of leegstaande gebouwen zodat verrommeling van het buitengebied wordt voorkomen. Daarom biedt de gemeente Berkelland een subsidie voor het slopen van overtollige bebouwing in het buitengebied.

  • €10,- per m² voor het te slopen of verwijderen object
  • Max. €15.000,- per perceel
  • Alleen mogelijk bij percelen met woonbestemming
  • Minimaal 300 m² aan te slopen oppervlak

Particulieren, gestopte agrariërs en (gestopte) niet-agrarische bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor het geheel of gedeeltelijk slopen van gebouwen in het buitengebied. De subsidie kan niet worden aangevraagd voor gebouwen die al zijn gesloopt of aan nog actieve agrarische en niet-agrarische bedrijven.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Met de investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kun je een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers. De subsidie is een regeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en wordt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aangeboden.

Teruggave BTW op zonnepanelen

Woningeigenaren die zonnepanelen aanschaffen of hebben aangeschaft kunnen de BTW over de aanschaf en installatie van de zonnepanelen terugvragen bij de Belastingdienst. Daarvoor dient de bewoner zich bij de Belastingdienst aan te melden als ondernemer. De hoogte van het terug te vragen BTW-bedrag wordt berekend door de BTW voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen af te trekken van de verschuldigde BTW over de levering van de stroom. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van forfaitaire bedragen, afhankelijk van het opwekvermogen van de installatie.

De procedure in het kort:

  • Aanmelden bij de Belastingdienst als ondernemer
  • BTW-aangifte indienen over het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft
  • Doorgeven rekeningnummer voor de BTW-teruggave via het formulier 'Wijzigen rekeningnummer ondernemers'

Let op: bent u al geregistreerd als BTW-ondernemer bij de Belastingdienst? Informeer dan bij uw belastingadviseur naar de mogelijkheden om de BTW terug te vragen.

Verlaagd BTW-tarief woningisolatie

Voor het isoleren van eigen woningen ouder dan 2 jaar geldt voor de arbeidskosten een verlaagd BTW-tarief van 6%. Dit is van toepassing op bijv. het isoleren van het dak, gevels, vloeren of beglazing. Deuren, kozijnen en bijv. riet gelden niet als isolatiemateriaal en vallen daardoor onder het 21%-tarief. Ook vallen de materiaalkosten voor de isolatiematerialen onder het 21%-tarief, ook wanneer deze materialen zelf ontwikkeld worden. 

Indien u een offerte ontvangt voor isolatiewerkzaamheden, let er dan op dat de arbeidskosten en de materiaalkosten gesplitst zijn en voor de arbeidskosten het 6%-tarief wordt gehanteerd.

Subsidie energiebesparing

Sinds 16 augustus 2017 kunnen buurten, wijken, verenigingen, stichtingen, maatschappelijke instellingen, netwerken, groepen inwoners en ondernemers subsidie vragen voor  concrete plannen die leiden tot 33% energiebesparing en/of duurzame energieopwekking op de project locatie.

Het moet gaan om een gezamenlijk initiatief. Per initiatief wordt maximaal 50% van de kosten gesubsidieerd tot een maximum van 10.000 euro. In totaal is er € 90.000 euro beschikbaar. De initiatiefnemers moeten ook zelf investeren (minimaal 50%).

Overleg in vroeg stadium
De gemeente wil graag in een vroeg stadium met initiatiefnemers overleggen. Om bijvoorbeeld duidelijk te krijgen wat er nog nodig is om voor subsidie in aanmerking te komen. En ook waar de gemeente kan helpen. De subsidieaanvraag is dan het sluitstuk in een traject van overleg, advies en afstemming.

Voorbeelden van maatregelen voor energiebesparing en energieopwekking
Restwarmteprojecten, aardwarmte installaties, warmtepompen, zonneboilers, LED verlichting, isolatie, kleine en middelgrote windturbines, zonnedaken, zon- grondopstellingen, bijbehorende energieopslag, biomassa(verbrandings)installaties,.

Energieneutraal in 2030
De gemeente Berkelland wil in 2030 energieneutraal zijn. Om dat doel te bereiken is de gemeente mede afhankelijk van initiatieven vanuit de samenleving. De gemeente wil die initiatieven graag ondersteunen en stimuleren.

Subsidie Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

Met de subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) kunnen sportverenigingen en sportstichtingen een tegemoetkoming krijgen voor investeringen in energiebesparende en/of -opwekkende maatregelen bij de sportaccommodatie. Daarmee dragen zij bij aan de doelstelling voor energiebesparing, zoals dat op gemeentelijk en landelijk niveau is afgesproken. De subsidie is een regeling van het ministerie van Economische Zaken en wordt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aangeboden.