Tel: 0314 820 360 

Subsidies: gemeente Berkelland

Subsidieregeling Berkelland Bespaart

De gemeente Berkelland biedt een subsidie voor woningeigenaren die isolerende maatregelen aan hun woning van voor 1980 laten treffen. De hoogte van de subsidie bedraagt 1/3 deel van de kosten met een maximum van €500,-. De subsidie is beschikbaar voor de volgende maatregelen:

 • Vervanging bestaand glas door HR++ glas
 • Aanbrengen vloerisolatie
 • Aanbrengen dakisolatie
 • Aanbrengen gevel- of spouwmuurisolatie

Vraag je met 6 bewoners uit de gemeente Berkelland tegelijk subsidie aan? Dan kun je in aanmerking komen voor de ‘Burenbonus’. In dat geval is het maximale subsidiebedrag €750,- per aanvrager. De minimale besteding moet dan wel €2.250,- zijn.

Aanvragen kunnen tot uiterlijk 31 december 2022 worden ingediend. De isolatiemaatregelen moeten worden uitgevoerd binnen 1 jaar na de datum van de subsidieverlening. Het budget wordt vergeven op volgorde van binnenkomst van aanvragen tot het beschikbare budget op is.

Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH)

Met de subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) is ongeveer 20% subsidie te verkrijgen voor het aanbrengen van isolerende maatregelen. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moeten 2 van deze maatregelen tegelijk worden uitgevoerd. Daarnaast kan subsidie worden aangevraagd voor extra maatregelen of een 'Zeer Energiezuinig Pakket'. De subsidieregeling loopt van 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020 en kan worden aangevraagd via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De volgende maatregelen komen in aanmerking voor deze subsidie:

 • Dak- of zoldervloerisolatie
 • Spouwmuur- of gevelisolatie
 • Vloer- en/of bodemisolatie
 • Isolerend (HR++ of Triple) glas

Per maatregel en per woningtype gelden eisen voor de minimale isolatiewaarden en minimale hoeveelheden. Klik hier voor meer informatie.

Aanvullende maatregelen
Naast de minimale eis van 2 van de bovenstaande isolatiemaatregelen is de subsidie uit te breiden met de volgende aanvullende maatregelen:

 • Isolerende deuren
 • Energiezuinig ventilatiesysteem (CO2-gestuurd of balansventilatie)
 • Waterzijdig inregelen van het verwarmingssysteem
 • Energiedisplay of slimme thermostaat
 • Maatwerkadvies

Zeer Energiezuinig Pakket
Tot slot is er extra subsidie te verkrijgen voor het 'Zeer Energiezuinig Pakket' (ZEP). Dit is een combinatie van meerdere maatregelen, waarbij strengere isolatie- en kwaliteitseisen gelden. Meer informatie hierover is te vinden op de website van RVO.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) kan subsidie worden verkregen voor het aanschaffen van technische apparaten die het gasverbruik in de woning fors terugdringen of zelfs helemaal kunnen vervangen. De subsidie is aan te vragen voor de aanschaf van warmtepompen en zonneboilers.

Daarnaast kan nog subsidie worden aangevraagd voor de aanschaf van een pelletkachel of een biomassaketel, maar alleen als deze geïnstalleerd is in 2019. De aanvraag voor de subsidie moet binnen 6 maanden na installatie zijn ingediend. Met ingang van 2020 is de ISDE-regeling vervallen voor nieuwe pelletkachels of biomassaketels. Daarnaast kan de regeling met ingang van 2020 niet meer worden aangevraagd voor apparaten die worden geïnstalleerd in gebouwen waarvoor de omgevingsvergunning ná 30 juni 2018 (datum vervallen gasaansluitplicht) is aangevraagd.

Zowel zakelijke als particuliere gebruikers kunnen deze subsidie aanvragen. De subsidie wordt verstrekt ná aanschaf van het apparaat en
dient binnen 6 maanden na installatie te worden aangevraagd. De subsidie is aan te vragen en met 31 december 2020 via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Teruggave BTW op zonnepanelen

Woningeigenaren die zonnepanelen aanschaffen of hebben aangeschaft kunnen de BTW over de aanschaf en installatie van de zonnepanelen terugvragen bij de Belastingdienst. Daarvoor dient de bewoner zich bij de Belastingdienst aan te melden als ondernemer. De hoogte van het terug te vragen BTW-bedrag wordt berekend door de BTW voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen af te trekken van de verschuldigde BTW over de levering van de stroom. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van forfaitaire bedragen, afhankelijk van het opwekvermogen van de installatie.

De procedure in het kort:

 • Aanmelden bij de Belastingdienst als ondernemer
 • BTW-aangifte indienen over het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft
 • Doorgeven rekeningnummer voor de BTW-teruggave via het formulier 'Wijzigen rekeningnummer ondernemers'

Let op: bent u al geregistreerd als BTW-ondernemer bij de Belastingdienst? Informeer dan bij uw belastingadviseur naar de mogelijkheden om de BTW terug te vragen.

Verlaagd BTW-tarief woningisolatie

Voor het isoleren van eigen woningen ouder dan 2 jaar geldt voor de arbeidskosten een verlaagd BTW-tarief van 9%. Dit is van toepassing op bijv. het isoleren van het dak, gevels, vloeren of beglazing. Deuren, kozijnen en bijv. riet gelden niet als isolatiemateriaal en vallen daardoor onder het 21%-tarief. Ook vallen de materiaalkosten voor de isolatiematerialen onder het 21%-tarief, ook wanneer deze materialen zelf ontwikkeld worden. 

Indien u een offerte ontvangt voor isolatiewerkzaamheden, let er dan op dat de arbeidskosten en de materiaalkosten gesplitst zijn en voor de arbeidskosten het 9%-tarief wordt gehanteerd.

Sloopsubsidie buitengebied

De gemeente Berkelland vindt het belangrijk om de landschappelijke kwaliteit van het buitengebied te behouden en te versterken. Een belangrijk onderdeel daarvan is het slopen van overtollige en/of leegstaande gebouwen zodat verrommeling van het buitengebied wordt voorkomen. Daarom biedt de gemeente Berkelland een subsidie voor het slopen van overtollige bebouwing in het buitengebied.

 • €10,- per m² voor het te slopen of verwijderen object
 • Max. €15.000,- per perceel
 • Alleen mogelijk bij percelen met woonbestemming
 • Minimaal 150 m² aan te slopen oppervlak (of 100 m² indien u deelneemt aan het project ‘Asbesttrein‘)

Particulieren, gestopte agrariërs en (gestopte) niet-agrarische bedrijven kunnen subsidie aanvragen voor het geheel of gedeeltelijk slopen van gebouwen in het buitengebied. De subsidie kan niet worden aangevraagd voor gebouwen die al zijn gesloopt of aan nog actieve agrarische en niet-agrarische bedrijven.

Subsidie energiebesparing

Sinds 16 augustus 2017 kunnen buurten, wijken, verenigingen, stichtingen, maatschappelijke instellingen, netwerken, groepen inwoners en ondernemers subsidie vragen voor  concrete plannen die leiden tot 33% energiebesparing en/of duurzame energieopwekking op de project locatie.

Het moet gaan om een gezamenlijk initiatief. Per initiatief wordt maximaal 50% van de kosten gesubsidieerd tot een maximum van 10.000 euro. In totaal is er € 90.000 euro beschikbaar. De initiatiefnemers moeten ook zelf investeren (minimaal 50%).

Overleg in vroeg stadium
De gemeente wil graag in een vroeg stadium met initiatiefnemers overleggen. Om bijvoorbeeld duidelijk te krijgen wat er nog nodig is om voor subsidie in aanmerking te komen. En ook waar de gemeente kan helpen. De subsidieaanvraag is dan het sluitstuk in een traject van overleg, advies en afstemming.

Voorwaarden

 1. Het te subsidiëren maatschappelijk initiatief moet leiden tot energiebesparing en/of opwekking van duurzame energie in kubieke meters aardgas en/of kilowattuur elektriciteit van tenminste 33% van het huidige verbruik op de projectlocatie in Berkelland. Dit moet worden aangetoond met indicaties, berekeningen, literatuur of ervaringscijfers.
 2. De omvang van het verbruik op de projectlocatie bedraagt minimaal  17.000 kWh per jaar elektriciteit en/of  12.500 m3 aardgas per jaar (vergelijkbaar met het gemiddelde verbruik van 5 huishoudens)
 3. Het maatschappelijk initiatief moet realistisch en maatschappelijk draagvlak hebben.
 4. Het maatschappelijk initiatief moet haalbaar of uitvoerbaar zijn binnen de in de aanvraag vermelde planning en/of binnen maximaal 1 jaar na ontvangst van de subsidiebeschikking.
 5. De aanvrager moet een eigen (financiële) inbreng  van minimaal 50% leveren

Voorbeelden van maatregelen voor energiebesparing en energieopwekking
Restwarmteprojecten, aardwarmte installaties, warmtepompen, zonneboilers, LED verlichting, isolatie, kleine en middelgrote windturbines, zonnedaken, zon- grondopstellingen, bijbehorende energieopslag, biomassa(verbrandings)installaties,.

Energieneutraal in 2030
De gemeente Berkelland wil in 2030 energieneutraal zijn. Om dat doel te bereiken is de gemeente mede afhankelijk van initiatieven vanuit de samenleving. De gemeente wil die initiatieven graag ondersteunen en stimuleren.

Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties

Met de regeling 'Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties' kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen voor investeringen op het gebied van bouw, onderhoud en beheer van de accommodatie (waaronder ook energiebesparende maatregelen) en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. Horeca-gerelateerde activiteiten vallen niet onder deze regeling. Een overzicht van de activiteiten waarvoor deze subsidie aangevraagd kan worden is te downloaden via de website van de 'Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen' (DUS-I).

Met de regeling kan 20% van de kosten voor bouw en onderhoud van sportaccommodaties worden gesubsidieerd. Wanneer daarbij aanvullend ook energiebesparende maatregelen, activiteiten om de toegankelijkheid van de accommodatie te verbeteren of circulaire maatregelen worden uitgevoerd, dan kan aanvullend nog eens maximaal 10% van de kosten worden gesubsidieerd. Een overzicht van deze aanvullende activiteiten is tevens te downloaden via de website van DUS-I.

Kijk voor meer informatie over deze regeling op de website van DUS-I via de knop hieronder.

Subsidie aanpassen gemeenschapsvoorziening

De provincie Gelderland biedt een subsidie voor het aanpassen van een gemeenschapsvoorziening (bijv. een dorpshuis). Aanpassingen kunnen zijn: toegankelijker maken van de accommodatie voor mensen met een handicap of chronische ziekte, energiebesparende of -opwekkende maatregelen of aanpassingen waardoor er nieuwe activiteiten kunnen plaatsvinden. Om in aanmerking te komen voor subsidie moeten er in de voorziening activiteiten plaatsvinden op tenminste drie van de volgende terreinen: zorg, welzijn, cultuur, educatie en sport. De locatie moet bestemd zijn voor brede en meerdere gebruikersgroepen en gebruikers zijn als vrijwilliger actief betrokken bij de activiteiten van de voorziening. Ook moet het gebouw minstens zes dagen per week (incl. de avonden) ter beschikking staan aan de gebruikers.

Indien dit het geval is, dan kan subsidie worden verkregen voor maximaal 50% van de kosten voor de genoemde aanpassingen. Het subsidiebedrag voor toegankelijkheids- en energiemaatregelen bedraagt minimaal €10.000 en maximaal €50.000, het subsidiebedrag voor aanpassingsmaatregelen voor nieuwe activiteiten bedraagt minimaal €25.000 en maximaal €100.000. 

Kijk voor meer informatie over deze regeling op de website van de provincie Gelderland via de knop hieronder.

Andere mogelijkheden

Hierboven staan de meest voorkomende financieringsmogelijkheden op een rij. Daarnaast worden er ook andere regelingen aangeboden, bijvoorbeeld vanuit banken, hypotheekverstrekkers of andere partijen. Voor een actueel overzicht van deze regelingen kun je kijken op de Energiesubsidiewijzer van Milieu Centraal.